ไปที่เนื้อหา

รูปภาพ

ทบทวนความรู้ ม.ปลาย English


  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1
sanatoru5417

sanatoru5417

    Major

  • Members
  • 191 โพสต์

120663486%2B%25281%2529.jpg

 

Nursery / Day Care Center / Preschool / Pre-kindergarten โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน, สถานรับเลี้ยงเด็ก Kindergarten อนุบาล Pre-elementary school เตรียมประถม Primary School / Elemantary School โรงเรียนระดับประถมศึกษา Grade 1-6 ชั้น ป. 1 - ป. 6 Secondary School / High School โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา Grade 7-12 ชั้น ม. 1 - ม. 6 Middle School (Grade 6-8) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่า) Junior High School ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Senior High School ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Vocational Certificate ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) High Vocational Certificate ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) Technical Certificate ปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) Non-Formal Education การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) Compulsory Education การศึกษาภาคบังคับ Adult Education การศึกษาผู้ใหญ่ Technical College วิทยาลัยเทคนิค Polytechnic School วิทยาลัยสารพัดช่าง B.A. (Bachelor of Arts) ปริญญาตรี M.A. (Master of Arts) ปริญญาโท Ph.D. (Doctor of Philosophy) ปริญญาเอก

 

โหลดใบทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย PDF